Obec Veľký Kýr : Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN za rok 2020:

5/2020 VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a poplatku zv.8.12.2020

4/2020 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zv.8.12.2020

3/2020 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb zv.8.12.2020

Dodatku č. 1 k 6/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmizv.2.9.2020

2/2020 VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev zv.2.3.2020

1/2020 VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene zv.9.1.2020

VZN za rok 2019:

1/2019 VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr (737 kB) zv.1.9.2019

VZN za rok 2018:

1/2018 VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľký Kýr (598 kB) zv.30.4.2018

VZN za rok 2017:

1/2017 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi (424 kB) zv.2.11.2017

VZN za rok 2016:

6/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi (372 kB) zv.4.10.2016

5/2016 VZN o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov Obce Veľký Kýr (80 kB) zv19.10.2016 - ocr

4/2016 VZN ktorým sa ruší VZN obce Veľký Kýr č. 1/2011 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, oprave a údržbe nadzemných a podzemných komunikácií každého druhu na území obce Veľký Kýr (282 kB) zv.30.5.2016

2/2016 VZN ktorým sa rušia vybrané VZN obce Veľký Kýr (297 kB) - scan

1/2016 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (948 kB) - scan

VZN za rok 2015:

7/2015 VZN o daňi za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o daza nevýherné hracie prístroje a poplatku (2.11MB) - scan

6/2015 VZN o dani z nehnutelnosti (1.89 MB) - scan

5/2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Veľký Kýr (533 kB) - scan

3/2015 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (190 kB) - scan

3/2015 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk Dodatok č.1 (157 kB) - scan

2/2015 VZN o zásadách poskytovania transférov z rozpočtu obce Veľký Kýr (112 kB) - scan

VZN za rok 2014

VZN za rok 2013

VZN za rok 2012:

1/2012 VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Veľký Kýr (370 kB) - scan

VZN za rok 2011:

VZN za rok 2010:

1/2010 VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obcehrady za opatrovateľskú službu (97 kB) - scan

VZN za rok 2009:

5/2009 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr (53 kB) - scan

VZN za rok 2008:

VZN za rok 2007:

3/2007 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk (104 kB) - scan

3/2007 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk - príloha č.1 (8 kB) - scan

3/2007 VZN Cenník služieb poskytovaných na pohrebosku - príloha č.2 (38 kB) - scan

VZN za rok 2006:

3/2006 VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (54 kB) - scan

VZN za rok 2004:

4/2004 VZN o držaní psov v obci Veˇký Kýr (1 048 kB) - scan


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.