Obec Veľký Kýr : Starostka obce

Starostka obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia OcZ a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené OcZ, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Dovoľte mi, aby som Vás podľa svojho prísľubu informovala o doterajšej činnosti obecného úradu: 

Štvrťročná správa č.1 (467 kB)

Štvrťročná správa č.2 (251 kB)

Štvrťročná správa č.3 (105 kB)

Štvrťročná správa č.4 (95 kB)

Štvrťročná správa č.5 (431 kB)

Ing. Judita Valašková
starostka obce Veľký Kýr
 
Kontakt:
mobil: 0915/200 801
email: starostka@velkykyr.sk

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.