Obec Veľký Kýr : Postup pri vybavovaní žiadosti v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Postup pri vybavovaní žiadosti v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení Obecný úrad Veľký Kýr pravidelne aktualizuje internetovú stránku www.velkykyr.sk, kde občan získa informácie o dianí v obci (starostka, miestne zastupiteľstvo, miestny úrad, životné prostredie, odkazy, fórum, všeobecne záväzné nariadenia obce ...)

Žiadosť o sprístupnenie informácií (viď § 14)

Žiadatelia o sprístupnenie informácie môžu žiadosť podať: 
- elektronickou poštou: info@velkykyr.sk 
- faxom: 035/6593076 (denne) 
- telefonicky: 035/6593076 (v úradných hodinách) 
- písomne: Obecný úrad Veľký Kýr, Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr (cez podateľňu v pracovných dňoch v úradných hodinách) 
- osobne: sekretariát tel. 035/6593076

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

- ktorej povinnej osobe je určená, 
- meno, priezvisko a adresa žiadateľa, 
- resp. názov, alebo obchodné meno žiadateľa, sídlo, 
- ktorých informácií sa žiadosť týka, 
- aký spôsob sprístupnenia informácii žiadateľ navrhuje.

V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti  Obecný úrad Veľký Kýr (ďalej len „miestny úrad“) bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve miestneho úradu žiadateľ svoju žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Sadzobník poplatkov je zverejnený na úradnej tabuli úradu a na internetovej stránke úradu.

Postúpenie žiadosti (viď § 15)

Ak  miestny úrad nemá požadované informácie k dispozícii, a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať žiadosť postúpi do 5 dní odo dňa jej doručenia povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti miestny úrad oznámi bezodkladne žiadateľovi. 
Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Spôsob sprístupnenia informácií za žiadosť (viď § 16)

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektoronickou poštou.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne miestny úrad  so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti (viď § 17)

Miestny úrad vybaví žiadosť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa jej podania, alebo do 8 pracovných dní odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Lehotu 8 pracovných dní možno predĺžiť zo závažných dôvodov najviac však o 8 pracovných dní. 
Závažnými dôvodmi sú: 
- vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo miestneho úradu, 
- vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 
- preukázateľné technické problémy. 
Miestny úrad musí predĺženie lehoty žiadateľovi písomne oznámiť spolu s odôvodnením bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácie.

Vydanie rozhodnutia (viď § 18)

Ak miestny úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá žiadateľovi o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 
Ak miestny úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytol informácie či nevydal rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnil, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia  rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Opravné prostriedky (viď § 19)

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie Obecnému úradu Veľký Kýr v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. 
O odvolaní rozhoduje starosta obce Veľký Kýr do 15 dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou. 
Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona (zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).

Pred podaním žiadosti o sprístupnenie informácií si prosím najprv prečítajte sadzobník poplatkov: 

Ústna žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (336 kB)

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informácie (343 kB)

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (120 kB)


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.