Obec Veľký Kýr : Samospráva

Samospráva

Právomoci obecného zastupiteľstva 

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

 • schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, 

 • schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov

 • schvaľovanie územného plánu obce alebo jej častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce

 • zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo poplatku

 • schvaľovanie nariadení

 • schvaľovanie nariadení o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach

 • určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku

 • odmeňovanie zamestnancov obce

 • zriadenie funkcie hlavného kontrolóra

 • zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, menovanie a  odvolávanie ich vedúcich, zakladanie obchodných spoločností

 • zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce

 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny

 • určovanie symbolov obce


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.