Obec Veľký Kýr : Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov zv 6.4.2021 - Nové

Oznamenie k popl. KO- FO-podn.,PO (76 kB) zv21.1.2021

Žiadost o poskytnutie donášky obedov (31 kB) zv25.6.2019

Čestné prehlásenie - poskytnutie donášky obedov (31 kB) zv25.6.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (103 kB) zv24.6.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v katastrálnom území Veľký Kýr (30 kB) zv24.6.2019 - Nové

Žiadosť o vydanie, osvedčenia SHR, zrušenie a zmena (68 kB) zv24.6.2019 - Nové

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu (14 kB)

Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia, zmenu stavby, zmenu paliva alebo zmeny technolog. zariadenia (doc, 29 kB) zv27.9.2017

Žiadosť o súhlas k užívaniu MZZO (doc, 29 kB) zv27.9.2017

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (250 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (187 kB)

Tlačivo „Prehlásenie záujmu/nezáujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Veľký Kýr a Malý Kýr“ (245 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (5 MB)

Potvrdenie o podaní priznania (128 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania (257 kB) 

Čestné prehlásenie (26 kB) 

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia MZZO (253 kB)

Čestné vyhlásenie PO alebo FO podnikateľa (125 kB) 

Čestné vyhlásenie PO alebo FO podnikateľa (125 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (55 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia (38 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia (72 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (36 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (69 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (36 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (69 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (24 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (59 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (38 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (66 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (26 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (68 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác (30 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác (63 kB)

Prehlásenie pre kataster nehnuteľností (23 kB)

Prehlásenie pre kataster nehnuteľností (52 kB)

Zmena v spôsobe (účelu) užívanie stavby – ohlásenie stavebnému úradu (23 kB)

Zmena v spôsobe (účelu) užívanie stavby – ohlásenie stavebnému úradu (70 kB)


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.