Obec Veľký Kýr : Varovné signály civilnej ochrany obyvateľstva

Varovné signály civilnej ochrany obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva patrí medzi najdôležitejšie opatrenia civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.

Čo znamená, ak  zaznie siréna?

1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje
3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu

VŠEOBECNÉ OHROZENIE

- vyhlasuje sa dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

OHROZENIE VODOU

- vyhlasuje sa šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

KONIEC OHROZENIA

- vyhlasuje sa dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Plánované  PRESKÚŠANIE elektronickej  sirény v obci Veľký  Kýr sa vykoná dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky:

12. jún 2015 - vykoná okresný úrad v sídle kraja /prostredníctvom rádiového ovládania/

11. december 2015 - vykoná Sekcia krízového riadenia MV SR /prostredníctvom RDS/

Čo urobiť, ak zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania?

- Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy

- Ak sa nachádzate v domácnosti -  zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.

- Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.

- Vytvorte izolovaný uzavretý priestor

- uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu  (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

- Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.

- Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.

- Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.

- Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá a čakajte na ďalšie pokyny

Zásady pri telefonovaní – vyžadovaní pomoci v tiesni

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

- svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,

- druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),

- rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),

- miesto udalosti,

- ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je mož­né miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Ochrana  v prípade povodňovej aktivity

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

Činnosti pred povodňou

- hodnotné predmety zo suterénov, prízemných priestorov umiestniť do vyšších poschodí,

- pripraviť vrecia s pieskom, tesniace fólie na utesnenie nízko položených dverí a okien,

- pripraviť evakuačnú batožinu s trvanlivými potravinami a pitnou vodou,

- automobil v osobnom vlastníctve pripraviť na prípadné použitie,

- upevniť predmety, ktoré by mohla odniesť voda,

- informovať sa o mieste evakuácie v prípade povodne.

Pri povodni

- opustiť ohrozený priestor podľa pokynov orgánov obce, polície, záchranárov,

- pred opustením dodržať zásady zabezpečenia bytov,

- v prípade časovej tiesni presunúť sa na vytypované miesto, kde sa nepredpokladá zaplavenie,

- nešíriť paniku a neoverené správy.

Činnosti po povodni

- odborníkmi skontrolovať stav domu, bytu, kanalizácie, rozvodov energie a vody,

- zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, poľnohospodárskych plodín podľa pokynov hygienika,

- žiadať náhradu vzniknutých škôd,

Evakuačná batožina

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť:

- u detí 25 kg na jednu osobu

- u dospelých 50 kg na jednu osobu

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny:

- osobné doklady, cennosti, peniaze, dôležité dokumenty-  napr.poistné zmluvy majetku

- lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby

- základné potraviny na 2 až 3 dni, nápoje

- predmety dennej potreby a osobnej hygieny

- vrecková lampa, sviečky, zápalky

- prikrývka, deka, spací vak

- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť

- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík)

- pre deti hračky

Opatrenia pre opustenie domu alebo bytu  pred prípadnou evakuáciou

- vypnite kúrenie,

- uhaste otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach, - uzatvorte hlavný prívod vody, plynu,

- nevypínajte  elektrinu, ale elektrické spotrebiče (okrem chladničiek, mrazničiek),

- odpojte anténne zvody,

- pripravte si evakuačnú batožinu,

- uzamknite byt a na dvere dajte oznámenie, že ste byt opustili

- urýchlene sa dostavte na určené miesto evakuácie,

- presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii,

- ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia, pomôžte im,

-  sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas a pod., kde sa dozviete info o možnom ohrození,

- upozornite na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.