Obec Veľký Kýr : Informačný systém obce nadobúda nový rozmer

26.09.2011

Obecný infokanál sa ľuďom snaží načrtnúť udalosti, ktoré mnohí popri svojej práci mimo dediny možno nestihli ani len registrovať. Vedenie Veľkého Kýru sa snaží sprostredkovať svojim obyvateľom informácie z každodenného života obce. Na tento účel slúži infokanál, ktorý bude postupne prinášať čoraz viac aktuálnejších a užitočnejších informácií.

Informačný systém obce nadobúda nový rozmer

NA PROPAGÁCIU DEDINY SLÚŽI MAĽOVANÁ MAPA

Obecný infokanál sa ľuďom snaží načrtnúť udalosti, ktoré mnohí popri svojej práci mimo dediny možno nestihli ani len registrovať.

Vedenie Veľkého Kýru sa snaží sprostredkovať svojim obyvateľom informácie z každodenného života obce. Na tento účel slúži infokanál, ktorý bude postupne prinášať čoraz viac aktuálnejších a užitočnejších informácií.

Informujú o dianí v obci

„Okrem samotného vysielania obecnej televízie si vďaka nepretržitej prevádzke infokaná-la budú môcť ľudia pozrieť, čo sa stalo v dedine počas týždňa. Video o tom, ako sa opravovali cesty, sme spojili s výzvou o dopravných obmedzeniach v daných uliciach. K mnohým materiálom zrejme stačí iba nadpis a bez ďalších úprav a komentárov ho vieme pustiť. Na tento účel som zakúpil malú prenosnú kameru. Možno tak vyskladáme aj niekoľkohodinový program," informoval o svojich plánoch starosta obce Miroslav Dojčán.

Hlásenie rozhlasu si môžu vypočuť aj v televízii

Infokanál našiel svoje využitie aj pri hlásení obecného rozhlasu. „Mnohí bývajú blízko rušnej cesty alebo pri železničnej stanici a pri hlásení počujú iba útržky informácií. Hlásenie rozhlasu si však už môžu vypočuť aj v televízii. Akonáhle sa spustí, zvuk programu infokanála sa prepne na hlásenie. Bolo to zaužívané aj v iných dedinách, osvedčilo sa to aj u nás. Ľudia si to pochvaľujú," pokračuje.

Starosta zverejňuje na webe obecný denník

„Je dôležité, aby ľudia vedeli, čo sa v obci robí. Na internete okrem toho zverejňujem aj denník o tom, čo všetko sa
v dedine stalo, aké rokovania prebehli, čo sa pripravuje," zdôraznil starosta, ktorý prostredníctvom webu informuje aj o fáze digitalizácie obecnej kroniky. „Prepis v maďarčine je už hotový zhruba na 60 percent a je zverejnený na našej webovej stránke. Slovenský preklad sa začal realizovať iba nedávno a je hotový približne na 20 percent. Postupne pribudne aj zvuková verzia kroniky pre slabozrakých a nevidiacich," dozvedeli sme sa. Nájdete tam aj údaje o tom, aké druhy a formy sociálnych služieb existujú a kde či kto ich v našom okolí poskytuje. Informačný systém obce postupne nadobúda nový rozmer. Jeho súčasťou bolo už aj vysielanie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nasledujúce rokovanie sa uskutoční už tento piatok 30. septembra 2011 so začiatkom o 19.00 hodine.

Kýr bude aj na vínnych etiketách

Dokonca v angličtine a na export - aspoň takým sa zdá zámer spoločnosti, ktorá chce vo Veľkom Kýre dorábať a plniť víno. Reklama firmy sa spolu s ďalšími podnikateľskými subjektmi objavila na najnovšej maľovanej mape obce.
„Nemali sme žiadny podobný materiál, ktorý by slúžil na orientáciu a súčasne aj propagáciu obce a jej podnikateľov," hovorí starosta Veľkého Kýru Miroslav Dojčán. „Mapa okrem plánu a názvoslovia ulíc obsahuje základné informácie v troch jazykoch a údaje o firmách, ktoré spropagovali svoj biznis a súčasne zaplatili výrobu mapky." Prvým oficiálnym používateľom mapy boli pracovníci maďarskej firmy, ktorá v obci opravovala vyústenia ciest. Tí ju dostali spolu s plánom opráv, namiesto sprievodcu.

Presvedčili o svojej konkurencieschopnosti

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v tomto roku ukončila projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie s názvom Trampolína konkurencieschopnosti - cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese.

Cieľom projektu je integrácia školy v rámci EÚ prostredníctvom realizácie medzinárodných projektov v nadväznosti na výučbu cudzích jazykov a využívanie informačno-komunikačných technológií vyššieho stupňa.

Škola pripravuje úspešného absolventa


„K aktivitám projektu patrilo intenzívne jazykové vzdelávanie pedagógov a zvýšenie úrovne jazykového vzdelávania žiakov, ako aj využívanie informačno -komunikačných technológií (IKT) a metód vo vyučovacom procese. Projekt trval 18 mesiacov, a to od októbra 2009 do marca 2011," informovala riaditeľka školy Mgr. Helena Dojčánová. Škola si vytýčila za cieľ pripraviť úspešného absolventa ZŠ vzhľadom na meniace sa potreby vedomostnej spoločnosti a dynamického trhu práce. Aktuálne učebné programy modernizovali v záujme zachovania konkurencieschopnosti školy. Chceli však zvýšiť aj kvalitu vzdelávania v oblasti jazykovej prípravy a znalostí IKT, u žiakov a pedagógov dosiahnuť schopnosť rýchlej komunikácie v cudzom jazyku a implementovať IKT do modernej interaktívnej výučby.

Posilnili angličtinu aj nemčinu

„V rámci projektu prebehla intenzívna jazyková príprava 18 pedagógov formou akreditovaného kurzu anglického jazyka v trvaní 288 hodín. Kurz pomohol odstrániť komunikačné bariéry pri dorozumievaní sa s medzinárodnými partnermi školy, získavať a odovzdávať najčerstvejšie informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v cudzom jazyku a prostredníctvom IKT," dozvedeli sme sa. Vďaka projektu sa zvýšila aj úroveň jazykového vyučovania žiakov. „60 žiakov absolvovalo intenzívny jazykový kurz nemeckého jazyka v rakúskej Sprachschule Hollabrunn v rozsahu 40 vyučovacích hodín. Cieľom tejto časti projektu bolo získanie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti cudzích jazykov inovatívnymi spôsobmi vzdelávania, nadobudnutie, resp. zdokonalenie základných jazykových zručností v jazykovo aktívnom prostredí, rozvoj sociálnych jazykových kontaktov. Posilnili sme tak záujem žiakov o cudzí jazyk i kultúru. Žiaci absolvovali záverečnú skúšku a získali certifikát základného stupňa nemeckého jazyka Grundstufe 1," pokračuje riaditeľka. Kurz tak posilnil nemčinu ako druhý cudzí jazyk v škole. Pod vedením externých rakúskych lektorov prebehli rôzne vzdelávacie aktivity.

Informačno-komunikačné technológie v popredí

Okrem toho v rámci projektu implemen-tovali informačno-komunikačné technológie do vzdelávacích predmetov vo všetkých úrovniach. Akreditovaný certifikát ECDL Štart získalo 10 úspešných absolventov štyroch modulov práce s jednotlivými softvérmi. Účelom aktivity kurzu ECDL bolo rozvíjať nadobudnuté vedomosti pedagógov v oblasti používania IKT, transformovať nadobudnuté poznatky získané intenzívnym kurzom v zmenených podmienkach. 10 učiteľov ZŠ získalo celoeurópsky uznávaný certifikát.

Moderná škola, ktorá obstojí v konkurencii

Vďaka projektu mohli modernizovať materiálne vybavenie školy, inovovať školu a vyučovací proces zaobstaraním moderných didaktických pomôcok na všetky vzdelávacie predmety, zlepšiť materiálne podmienky prenosu a prijímania informácií, ako aj odovzdávanie týchto vedomostí inovatívnymi vyučovacími metódami. „Len moderná škola je schopná pripraviť absolventa pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti," podotkla Mgr. Helena Dojčánová.

Získali množstvo pomôcok

Materiálnym benefitom projektu bolo získanie 10 notebookov, 10 dataprojek-torov, 2 digitálnych fotoaparátov, 5 projekčných plátien, aplikačných softvé-rov, multifunkčného zariadenia, 3 magnetofónov, didaktických pomôcok na ročníky 1.- 4., ďalej didaktických pomôcok na výučbu prírodovedných predmetov a jazykových predmetov. 95 % projektu bolo spolufi-nancovaných z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR. Vlastné zdroje obce Veľký Kýr boli využité na vykrytie 5%-nej spoluúčasti. Oprávnené výdavky projektu predstavovali 93.627,23 eur.

O škole

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským úspešne participovala aj v projektoch Socrates Comenius, Zelená škola, Modernizácia vzdelávacieho procesu, Mliečna školská liga, Ovocie do škôl, Otvorená škola Infovek. Škola je držiteľkou certifikátu Microsoft Academy a Zelená škola. „Ďakujem všetkým zainteresovaným osobám, partnerom a inštitúciám za spoluprácu na projekte, vďaka ktorému sa otvorili dvere našej školy do európskeho priestoru a zvýšila sa tým kvalita vzdelávania a konkurencie-schopnosť našej vzdelávacej inštitúcie," uzavrela riaditeľka Mgr. Helena Dojčánová.

Majú majsterku Slovenska v beachvolejbale

Ráno v Nitre tréning, potom upravený rozvrh hodín, popoludní ešte jeden tréning. A večer ju pri bráne domu vo Veľkom Kýre čaká fena Džara. To je bežný „pracovný" deň Ediny Sládečkovej.

Osemnásťročná maturantka športového gymnázia v Nitre sa v záverečnom turnaji jarnej sezóny stala majsterkou Slovenska. Spolu s Dominikou Ružbašskou vyhrali záverečný turnaj na Zemplínskej Šírave.

Plážový vojebal jej ponúkli na talentovkách

Do základnej školy chodila vo Veľkom Kýre a Nitre, s halovým volejbalom však začala v susedných Komjaticiach. Prvú beachvolejbalovú dvojicu vytvorila s Miriam Dragú-ňovou. Spoločne absolvovali niekoľko turnajov, na strednej škole sa však ich cesty rozišli. „Na talentových skúškach do Nitry mi ponúkli plážový volejbal. V zime teda hrávam v hale a od jari na piesku," hovorí Edina Sládečková. „Mala som stabilnú spoluhráčku Michaelu Košarišťanovú, ale na záverečnom sústredení minulej sezóny v Brne mi tréner určil Dominiku Ružbašskú. Ani nám nepovedal, že nás dve vybral na júlový turnaj majstrovstiev Európy do Izraela. Až keď sme vyhrali majstrovstvá Slovenska, bol spokojný, že sa správne rozhodol."

Stala sa majsterkou Slovenska

V Izraeli sa hralo priamo na pláži, ale inak v neznesiteľnom teple a prudkom vetre. Štartovalo 24 dvojíc v šiestich skupinách, Slovenky nastúpili proti Cypru, Poľsku a domácemu Izraelu. „Najlepšie sme asi zahrali proti Cypru, ktorý nakoniec našu skupinu vyhral. Proti Pollcám sme vyhrávali iba v druhom sete, ale neboli sme vo svojej koži. Do zápasu s Izraelom sme išli s tým, že musíme vyhrať, ak chceme ísť ďalej. Celý prvý set sme viedli. Dokonca sme mali aj setbal, až v koncovke na nás pritlačili a už sme nevedeli otočiť," hovorí Edina. „Aj keď sa nám nedarilo, bola to obrovská skúsenosť. Hrať proti neznámym dvojiciam nás posunulo vpred, keďže na Slovensku sa už poznáme.
Niektoré dvojice v zahraničí spolu hrajú aj päť rokov, takže máme čo doháňať. Musíme na sebe ešte veľa makať, aby sme dosiahli nejaké výsledky." Tretie miesto patrilo Poľsku, druhé Rusku a majsterkami Európy sa stali Rakúšanky.

Hrať sa dá iba v jemnom piesku

V posledných rokoch sa zdalo, že beachvolejbal sa na Slovensku udomácni. Edina však tvrdí, že počiatočný záujem už upadá. „Bolo viac turnajov Elite Beach, vlani dokonca aj v Nových Zámkoch. Tento rok sa ich hralo menej," konštatuje. Ani regulárnych ihrísk ktovie koľko nepribudlo. Edina ešte spolu s Miriam zvykli trénovať na kom j atickej štrkárni, novozámockom alebo nitrianskom kúpalisku. Chýba na nich však jemný plážový piesok - v obyčajnom sa vraj zabára dobre že nie po kolená. V Nitre už údajne sľubovali beachvolejbalovú halu, zatiaľ im však musí stačiť ihrisko pred školou. Edina dokonca zvažuje, že počas maturitného ročníka si dá s plážovým volejbalom pauzu. V hale môže hrávať za nitrianske juniorky, prípadne zaskakovať aj v ženskom družstve. Po maturite by rada vyskúšala vysokú školu ekonomického zamerania alebo matematiku.

Vydanie tohto čísla obecného spravodajstva finančne zabezpečila čerpacia stanica Real-K.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.