Obec Veľký Kýr : Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí

10.06.2020

Dňa 05.06.2020 bola riadiacim orgánom schválená aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zo strany podnikateľov.

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA

oznamuje, že vydala

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-Q765-511-003

Aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií

 

Dátum vydania aktualizácie: 04.06.2020

Dátum účinnosti aktualizácie: 01.07.2020

 

Predmet aktualizácie

 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr,

3. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr - formulár „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov",

4. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu,

5. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr - Finančná analýza,

6. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

7. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov

8. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov

 

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na:
https://www.cedronnitrava.sk/leader-irop.html
Konzultácie je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0905 485 943,
alebo mailom: kancelaria@cedronnitrava.sk

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.