Všeobecne záväzné nariadenia

VZN za rok 2017:

1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi (424 kB) zv.2.11.2017

 

VZN za rok 2016:

6/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi (372 kB) zv.4.10.2016

5/2016 VZN o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov Obce Veľký Kýr (80 kB) zv19.10.2016 - ocr

4/2016 VZN ktorým sa ruší VZN obce Veľký Kýr č. 1/2011 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, oprave a údržbe nadzemných a podzemných komunikácií každého druhu na území obce Veľký Kýr (282 kB) zv.30.5.2016

3/2016 VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v MŠ a ŠJ v zriaďovateľ pôsobnosti Obce Veľký Kýr (341 kB) - scan

2/2016 VZN ktorým sa rušia vybrané VZN obce Veľký Kýr (297 kB) - scan

1/2016 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (948 kB) - scan

 

VZN za rok 2015:

7/2015 VZN o daňi za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o daza nevýherné hracie prístroje a poplatku (2.11MB) - scan

6/2015 VZN o dani z nehnutelnosti (1.89 MB) - scan

5/2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Veľký Kýr (533 kB) - scan

4/2015 VZN o cenách pozemkov vo vlastníctve obce a o spôsobe a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve obce (590 kb) - scan

3/2015 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (190 kB) - scan

3/2015 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk Dodatok č.1 (157 kB) - scan

2/2015 VZN o zásadách poskytovania transférov z rozpočtu obce Veľký Kýr (112 kB) - scan

1/2015 VZN o urcení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa MŠ. ŠKD a  na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stavovanie v MŠ a ŠJ  (1,99 MB) - scan

 

VZN za rok 2014

VZN za rok 2013

VZN za rok 2012:

3/2012 VZN o daňi za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a poplatku (229 kB) - scan

2/2012 VZN o dani z nehnuteľnosti (138 kB) - scan

1/2012 VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Veľký Kýr (370 kB) - scan

 

VZN za rok 2011:

2/2011 VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia (1 093 kB) - scan

 

VZN za rok 2010:

1/2010 VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obcehrady za opatrovateľskú službu (97 kB) - scan

 

VZN za rok 2009:

5/2009 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr (53 kB) - scan

1/2009 VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (55 kB) - scan

 

VZN za rok 2008:

6/2008 VZN ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (73 kB) - scan

5/2008 VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia (93 kB) - scan

3/2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Veľký Kýr (108 kB) - scan

2/2008 VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr (121 kB) - scan

 

VZN za rok 2007:

3/2007 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk (104 kB) - scan

3/2007 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk - príloha č.1 (8 kB) - scan

3/2007 VZN Cenník služieb poskytovaných na pohrebosku - príloha č.2 (38 kB) - scan

1/2007 VZN o pravidlách pre zostavenie poradia uchádzačov o pridelenie obecných nájomných bytov vybudovaných v Obci Veľký Kýr (107 kB) - scan

 

VZN za rok 2006:

3/2006 VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (54 kB) - scan

 

VZN za rok 2005

VZN za rok 2004:

5/2004 VZN o nakldaní s KO a drobným stavebným odpadom (4 078 kB) - scan


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.