Obecný rozhlas

17.Jún 15:51 So zármutkom oznamujeme, že vo veku 83 rokov zomrela pani Etela Čapuchová rod. Čambalová naposledy bytom Hurbanovo. Pohreb zosnulej sa koná dňa 19. júna t.j. v stredu o 16:00 hodinena miestnom cintoríne. 4esť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude zajtra t.j. 18.júna 2013 o 17:00hodine v kostole.

14.Jún 08:01 Oznamujeme, že dnes t.j. 14.06.2013 v čase od 8:00 do 14:00 hod. v priestoroch bývalého Svazarmu sa bude konať zber papiera výmenou za toaletný papier prípadne hygienické vreckovky.

7.Jún 11:45 OBVODNÝ ÚRAD NITRA - Vyhlásenie mimoriadnej situácie Obvodný úrad Nitra, z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňami na vodných tokoch Nitrianskeho kraja, vyhlasuje mimoriadnu situáciu na území Nitrianskeho kraja. Mimoriadna situácia je vyhlásená od 08:30 hod. dňa 07.06.2013 a trvá až do odvolania, ktoré bude oznámené prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

6.Jún 15:18 Vedúca miestnej pošty oznamuje, že dňa 07.06.2013 t.j. v piatok bude pošta otvorená od 10:30 hod.

6.Jún 11:10 Piváreň TÓTH oznamuje, že prijme do pracovného pomeru čašníka. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 422 970 alebo osobne.

6.Jún 09:00 Kamenárska firma Monument ponúka kompletný žulový dvojhrob, žulové krycie dosky na dvojhob, zlatenie a striebrenie pomníkov, betónovanie chodníkov, základov, dosekávanie dátumov a prečisťovanie starých hrobov. Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníčky firmy dnes t.j. 06.06.2013 (štvrtok) na starom cintoríne od 10:30 do 11:00 hod. a na novom cintoríne od 11:00 do 11:30 hod.

4.Jún 10:28 1.) Oznamujeme, že dňa 05.06.2013 t.j. v stredu bude zber Pet fliaš. A dňa 19.06.2013 bude zber skla a papiera. 2.) Spoločnosť BIOENERGIA a.s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši, dodávateľ drevených brikiet, drevených paliet a palivového dreva, hľadá spolupracovníka-poradcu. Úlohou poradcu bude pomáhať obyvateľom obce pri výbere vhodného paliva, vybavovanie objednávok a samotnej dodávke paliva. Bližšie informácie a podmienky získate na tel. čísle 0911 496 999. 3.) Oznamujeme, že dňa 14.06.2013 t.j. v piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod. v priestoroch bývalého Svazarmu sa bude konať zber papiera výmenou za toaletný papier prípadne hygienické vreckovky.

31.Máj 14:10 Starosta obce Miroslav Dojčán Vás pozýva na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. 5. 2013 (piatok) v čase od 19.00 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu. V prílohe Vám zasielam podklady k navrhovanému programu. Prípadnú neúčasť na porade Vás žiadam oznámiť telefonicky na 0905/316880 (starosta), email.: starosta@velkykyr.sk. Na základe článku 7 ods. 7 Rokovacieho poriadku OZ vo Veľkom Kýre sa komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim odporúčania. Žiadam Vás o zvolanie komisií a prerokovanie programu, ako aj vypracovanie stanovísk a návrhov k pripraveným materiálom. Výsledky rokovaní žiadam zaslať písomne, najneskôr 3 dni pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva. Ďalšie potrebné podklady, ktoré budú nutné doplniť na rokovanie komisií OZ Vám budú zabezpečené prostredníctvom zamestnancom Obecného úradu. Navrhovaný program : 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa. 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 4. Kontrola uznesení. 5. Rozpočet obce na rok 2013 6. Zapojenie sa do Mikroregiónu Južná Nitra 7. Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia 8. Káblová televízia 9. Výsledok kontroly NKÚ – oboznámenie 10. Upozornenie prokurátora – prejednanie 11. Obecné slávnosti – návrh programu 12. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 13. Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľký Kýr 14. Žiadosti občanov 15. Organizačné otázky 16. Diskusia, 17. Interpelácia poslancov. 18. Záver.

30.Máj 10:29 1.) Autoškola FAVORIT pozýva všetkých záujemcov o kurz vodičov v maďarskom alebo slovenskom jazyku na otvorenie kurzu v sobotu t.j. 1.6.2013 o 16:00 hodine pred Obecným úradom vo Veľkom Kýre. Pre majiteľov vodičských preukazov ponúkajú kondičné jazdy v Nových Zámkoch, v Nitre, v Komárne, prípadne podľa požiadavky. Študentom stredných a vysokých škôl bude poskytnutá zľava. Kontakt: 0905/257 641 2.) Personálna agentúra MAX hľadá pracovníkov na ľahkú manuálnu prácu do výrobných hál v Šuranoch a v iných miestach SR. Nástup je ihneď. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke www.agenturamax.sk alebo na tel. čísle 0948/010 010.

23.Máj 15:05 1.) MUDr. Frey oznamuje, že dňa 24.mája 2013 t.j. v piatok neordinuje. 2.) Vedúca miestnej lekárne oznamuje, že dňa 24.mája 2013 t.j. v piatok bude lekáreň zatvorená.

| 1 2 3 4 ... 72 73 74 75 76 77 78 ... 86 87 88 89 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.