Obecný rozhlas

2.November 14:35 Vážení občania, kandidát na starostu obce a na poslanca Ing. Peter Čapucha Vás srdečne pozýva na predvolebné zhromaždenie do malého kultúrneho domu v nedeľu dňa 4.11.2018 o 15.00 hod.

2.November 10:14 Obecný úrad Veľký Kýr na základe oznámenia katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky vyhlasuje začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v kat.úz. Malý Kýr, obce Veľký Kýr dňom 16.11.2018. V rámci katastrálneho konania sa vykoná: 1.informačná kampaň 2.zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce 3. vyhotovenie nového súboru geodetických a popisných informácií 4. konanie o námietkach 5. vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu a zápis obnoveného katastrálneho operátu do katastra. Vyzývame všetkých vlastníkov a iné oprávnené osoby, ktoré vlastnia, majú v nájme alebo spravujú nehnuteľnosti v katastrálnom území Malý Kýr, aby ak doteraz tak neurobili, trvale označili na svoje náklady lomové body nesporných hraníc pozemkov, ktoré vlastnia, majú v nájme alebo ich spravujú. Zároveň oznamujeme, že dňa 24.11.2018 o 9.00 hod. bude v malom kultúrnom dome schôdza o tejto obnove katastrálneho operátu.

2.November 09:57 Vážení občania, Miroslav Dojčán, kandidát na starostu obce spolu s kandidátmi na poslancov Obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na priateľské posedenie do veľkého kultúrneho domu dnes na 19.00 hod., kde Vám predstavia svoj volebný program. Všetci ste srdečne vítaní.

29.Október 15:57 Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podla § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018. V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. o nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pre plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s. tel.č. 035/6453538 Juraj Košík.

26.Október 10:14 Oznamujeme občanom, že úradná tabuľa z námestia bola premiestnená pri budovu obecného úradu, takže aj smútočné oznámenia budú vyvesené tam.

22.Október 08:39 Nezávislá kandidátka na post starostu obce a za poslanca obecného zastupiteľstva Judita Valašková Vás srdečne pozýva do veľkého kultúrneho domu na predvolebnú kampaň dňa 27. októbra 2018 so začiatkom o 18.00 hod. Po oboznámení s volebným programom budú predstavení aj všetci kandidáti na post poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí podporujú jej volebný program. O občerstvenie bude postarané, každý je srdečne vítaný.

18.Október 15:58 Dňa 24.,25. 10 .2018 sa uskutoční výluka trate v úseku Ivanka pri Nitre - Komjatice, z tohto dôvodu budú vlaky ZSSK v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou. NAD nebude zachádzať na zastávku ŽSR – „Veľký Kýr“, ale zastaví na zastávke AD Veľký Kýr, rázc. k žel. zastávke.

18.Október 15:52 ZO CSEMADOK Vás srdečne pozýva do veľkého kultúrneho domu na operetu Fialka z Montmartru v podaní divadla Thália Košice dňa 19.11.2018 o.18.00 hod. Lístky sú v predaji na námestí v obchode priemyselného tovaru u Attilu Krizsana.

15.Október 16:16 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 75 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Jurana Vaňúrová, rod. Szárazová, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Budovateľská č. 70. Pohreb zosnulej sa koná dňa 17.októbra 2018, t.j. v stredu o 15.00 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude 15. októbra 2018, t.j. v utorok o 17.00 hod. v kostole.

15.Október 09:54 Oznamujeme, že dňa 20.októbra 2018 t.j. v sobotu sa bude vykonávať povinné čipovanie psov. Čipovať sa bude v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. na námestí Sv. Jána. Kvôli registrácii psa je potrebné priniesť občiansky preukaz majiteľa psa. Poplatok za čipovanie činí 12,-- Eur. Týka sa to tých psov, ktorí ešte neboli čipovaní.

| 1 2 3 4 5 6 ... 85 86 87 88 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.