Tlačivá na stiahnutie

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (42 kB)  - Nové

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (42 kB)  - Nové

Žiadosť o zmenu Osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka (42 kB)  - Nové

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (42 kB)  - Nové

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu (14 kB)

Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia, zmenu stavby, zmenu paliva alebo zmeny technolog. zariadenia (doc, 29 kB) zv27.9.2017

Žiadosť o súhlas k užívaniu MZZO (doc, 29 kB) zv27.9.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v katastrálnom území Veľký Kýr (doc, 30 kB) zv20.6.2018

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (250 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (187 kB)

Tlačivo „Prehlásenie záujmu/nezáujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Veľký Kýr a Malý Kýr“ (245 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (5 MB)

Potvrdenie o podaní priznania (128 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania (257 kB) 

Oznámenie k poplatku FO (70 kB) 

Oznámenie k poplatku PO, Ž (81 kB) 

Čestné prehlásenie (26 kB) 

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia MZZO (253 kB)

Čestné vyhlásenie PO alebo FO podnikateľa (125 kB) 

Čestné vyhlásenie PO alebo FO podnikateľa (125 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (55 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia (38 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia (72 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (36 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (69 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (36 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia (69 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (24 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (59 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (38 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (66 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (26 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (68 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác (30 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác (63 kB)

Prehlásenie pre kataster nehnuteľností (23 kB)

Prehlásenie pre kataster nehnuteľností (52 kB)

Zmena v spôsobe (účelu) užívanie stavby – ohlásenie stavebnému úradu (23 kB)

Zmena v spôsobe (účelu) užívanie stavby – ohlásenie stavebnému úradu (70 kB)


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.