Obec Veľký Kýr : Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

V roku 1869 sa zahájila súvislá rada pravideľného moderného sčítania ľudu. Obec Veľký Kýr patrí medzi obce, ktoré môžeme zaradiť do kategórie stredne veľkých až veľkých obcí. Počet obyvateľov k poslednému sčítaniu ľudu, ktoré sa konalo v roku 2001 činil 3190 obyvateľov.
Z celkového počtu obyvateľstva bolo v obci zastúpených 1554 mužov a 1636 žien. Ako z údajov v tabuľke č.1 vyplýva, počet obyvateľov je od roku 1961 značne vyrovnaný, s väčšími či menšími odchýlkami v celkovom počte.
Od roku 1869 sa počet obyvateľov takmer zdvojnásobil. Medzitým ich počet klesal alebo rástol v závislosti od vonkajších vplyvov. Z grafu možno taktiež dobre vyčítať populačné zmeny v raste počtu obyvateľov. Celkový prírastok sa v priemere pohyboval od 100 do 250 obyvateľov na každých 10 rokov. V roku 1880 nastali najprevratnejšie zmeny v živote obyvateľstva zavedením pravidelnej železničnej dopravy, čo sa odrazilo na rozvoji obci. Počet obyvateľov sa z roku 1869 po rok 1880 zvýšil na 2043 obyvateľov. Mierny pokles sme zaznamenali v roku 1890 a v roku 1950. Stav z roku 1950 súvisel hlavne s obdobím po 2. svetovej vojne, čo bolo spôsobené hlavne stratami na životoch počas nej. Relatívne prudký nárast zaznamenávame aj v roku 1961 o takmer 800 obyvateľov, čo zrejme súviselo s možnosťami lepšieho zárobku a s tým súvisiacou výstavbou rodinných domov. Vrchol v stave obyvateľstva zaznamenávame v roku 1980, kedy stav obyvateľstva mal hodnotu 3562, z toho bolo 1736 mužov a 1826 žien. Od tohoto obdobia zaznamenávame pokles obyvateľov spôsobený hlavne záporným prirodzeným prírastkom. Tiež zaznamenávame tendenciu zvyšovania prevahy žien, čo je spôsobené vyššou pôrodnosťou dievčat a vyššou úmrtnosťou mužov.

 
Tabuľka č.1  Vývoj obyvateľstva
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 1980 1991 2001
Počet obyvateľov 1888 2043 1918 2006 2188 2390 2719 2639 3514 3562 3438 3190
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.1  Vývoj obyvateľstva

Dynamika obyvateľstva

Hodnota prirodzeného prírastku je daná dvoma základnými demografickými ukazovateľmi a to sú natalita a mortalita. Rozdiel týchto dvoch ukazovateľov nám dáva zápornú alebo kladnú hodnotu prirodzeného prírastku obyvateľstva.
Na základe tabuľky č.2 možno pozorovať zmeny v prirodzenom prírastku obyvateľov v obci.
V roku 1999 bolo v obci 29 narodených a úmrtnosť bola 53 obyvateľov. V roku 2000 počet narodených poklesol na 20 a tiež počet úmrtí sa znížil na 42 obyvateľov. Pôrodnosť má v roku 2001 stúpajúci trend. V tomto roku sa narodilo 29 detí, avšak aj úmrtnosť sa zvýšila až na 70 obyvateľov, čo má za následok záporný prirodzený prírastok (-41).
Vysoká mortalita súvisí hlavne so zhoršovaním zdravotného stavu obyvateľstva tzv. civilizačnými chorobami ako sú srdcovo-cievne ochorenia, onkologické problémy, zranenia rôzneho typu a ďalej sú to úmrtia, ktoré vyplývajú z biologického veku obyvateľstva.

 
Tabuľka č.2  Prirodzený prírastok obyvateľstva
Rok Natalita/obyv. Mortalita/obyv. Prirodzený prírastok %
 1999  29  52  -23  
 2000  20  42  -20  
 2001  29  70  -41  
 

 

 

 

Hodnota mechanického prírastku je daná migračnou aktivitou obyvateľstva. Jednak je to imigrácia (prisťahovanie) a potom je to emigrácia (vysťahovanie). Ľudia sa sťahujú do okolitých obcí, do väčších miest, kde majú lepšie uplatnenie hlavne po stránke pracovnej.
V roku 1990 sa do obce prisťahovalo 13 obyvateľov a odsťahovalo 7 obyvateľov. V roku 1991 to bolo 10 odsťahovaných a 8 prisťahovaných, v roku 1992 bolo 15 imigrantov a 11 ľudí sa vysťahovalo. V roku 1993 to bolo 9 odsťahovaných a 7 prisťahovaných a v roku 1999 sa do obce prisťahovalo 6 obyvateľov a 3 boli vysťahovaní. Pri poslednom sčítaní ľudu bolo zistené zvýšenie prisťahovaných (23) a tiež vysťahovaných (26 obyvateľov), čo má za následok záporný príbytok obyvateľstva  -3 (tabuľka č.3).
Celkový prírastok obyvateľstva za rok 2001 je –13,6 obyvateľov.


Tabuľka č.3 Úbytok obyvateľstva
Rok Emigrácia/obyv. Imigrácia/obyv. Migračné saldo % %
1990 7 13 6 53 530
1991 10 8 -2 48 480
1992 11 15 5 69 690
1993 9 7 -2 43 430
1999 3 6 3 24 240
2001 26 23 -3 130 1300

 
 

 

 

 

 

 

Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia

Z celkového počtu  3190 obyvateľov je 1636 žien, čo predstavuje vyše 50 % z celkového počtu a 1554 mužov. Tento fakt je daný nižšou vekovou hranicou mužov ako žien.

Štruktúra obyvateľstva podľa veku

Priemerný vek obyvateľov obce je 37,6 rokov, čo predstavuje obdobie najväčšej ekonomickej aktivity, pričom priemerný vek mužov je 35,3 rokov a žien 39,8 rokov.
Index staroby obyvateľov obce je 116 rokov. Index staroby mužov je 76,6 a žien 62 rokov.
Obyvateľstvo v predreproduktívnom veku (0-14) zahŕňa 518 detí. Produktívny vek predstavuje 1940 obyvateľov, pričom produktívny vek mužov (15-59 rokov) zahŕňa 1035 obyvateľov a žien 905 obyvateľov. Obyvateľstvo v poproduktívnom veku tvorí 732 obyvateľov obce, z toho je 238 mužov (poproduktívny vek mužov 60 rokov a viac) a 494 žien (poproduktívny vek žien 55 a viac).
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva v predproduktívnom veku predstavuje 16,2 %, obyvateľstvo v produktívnom veku 60,8 % a v poproduktívnom veku 22,9 % obyvateľov.

Štruktúra podľa ekonomických aktivít

Charakter ekonomickej aktivity v obci vyjadruje tabuľka č.4. Z celkového počtu obyvateľov je v roku 2000 v obci ekonomicky aktívnych 1539 obyvateľov, z toho 851 mužov a 688 žien. V porovnaní s rokom 1994 je to nárast zamestnaných o 10 obyvateľov. Zvýšila sa hlavne zamestnanosť žien (r.1994 – 530 ekonomicky aktívnych žien). Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva z trvale bývajúceho obyvateľstva je v roku 2000 48,2 %.
Za prácou mimo obce dochádza 1012 obyvateľov, čo je 66,2 %. Z celkového ekonomicky aktívneho obyvateľstva aj tento ukazovateľ nám poukazuje na skutočnosť, že obec a jej aktivity sú príliš malé na to, aby dostávalo zamestnanie väčší počet obyvateľstva.

 
 Tabuľka č.4  Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva
Rok Ekonomicky aktívne obyvateľstvo % z celkového počtu obyv. Ženy % z celkového počtu obyv. Muži % z celkového počtu oby.
1994 1529 47,9 630 20 899 28
2000 1539 48,2 688 22 851 27
 

 

 

 

 

V priemysle je zamestnaných 568 obyvateľov, v stavebníctve 178, v poľnohospodárstve a lesníctve 312 obyvateľov a ostatní predstavujú 461 obyvateľov.
Podiel ekonomicky neaktívnych obyvateľov je 13,6 %. Sú to predovšetkým žiaci a študenti, ženy v domácnosti, dôchodcovia a nezamestnaní. V obci je 274 nezamestnaných, z čoho je 131 žien.

Štruktúra podľa vzdelania

Najväčší podiel obyvateľov pripadá na ľudí so stredoškolským a učňovským vzdelaním (60 % ), s vysokoškolským vzdelaním je to 10 % a zvyšok tvorí obyvateľstvo so základným vzdelaním.

Štruktúra podľa národnosti

Národnostná štruktúra obyvateľstva je daná už samotným historickým vývojom obce.
Najvyšší počet pripadá na obyvateľov maďarskej národnosti – 2051 obyvateľov, čo predstavuje 64,3 % z celkového počtu obyvateľov. Potom nasleduje obyvateľstvo slovenskej národnosti s celkovým počtom 1125 obyvateľov, ktoré tvorí 35,3 % z celkového počtu.
V porovnaní s rokom 1991 sa zaznamenáva rast obyvateľov slovenskej národnosti a pokles obyvateľov národnosti maďarskej (v roku 1991 bolo 2374 obyv. maďarskej národnosti a 1057 obyv. slovenskej národnosti. Okrem týchto dvoch najsilnejších skupín sú tu 3 obyvatelia českej národnosti, ktorí predstavujú len 0,1 %. Veľmi príznačným znakom je neprítomnosť obyvateľov rómskej národnosti.

 
Graf č . 2  Národnostné zloženie obyvateľov

Štruktúra podľa náboženského vyznania

Stav obyvateľstva podľa náboženského vyznania bol prvý krát zistený v roku 1991. V súčasnosti najväčší počet občanov je rímsko-katolíckeho vyznania – 3115 obyvateľov, čo predstavuje 97,7 %. Evanjelického vyznania je 18 obyvateľov (10,1 %). Bez vyznania je 30 obyvateľov. K reformovanej kresťanskej cirkvi sa hlásia 4 obyvatelia (0,1 %) a iba 1 obyvateľ je grécko – katolíckeho vyznania. U 22 obyvateľov z trvale bývajúceho obyvateľstva v obci Veľký Kýr bolo nezistené alebo iné vyznanie (tabuľka č.5).
          

Tabuľka č. 5   Percentuálne zastúpenie náboženského vyznania v roku 2001
Rímsko-katolické Evanjelické Bez vyznania Reformovaná cirkev Grécko-katolické Iné, nezistené
Počet obyv. % Počet obyv. % Počet obyv. %

Počet     obyv. %

Počet obyv. % Počet obyv. %
3115 97,6 18 0,56 30 0,94 4 0,12 1 0,03 22 0,68

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.