Obec Veľký Kýr : 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

11.10.2012

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.10.2012. Navrhovaný program: 1. Otvorenie zasadnutia, 2. Určenie zapisovateľa, 3. Voľba navrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice, 4. Kontrola uznesení, 5. Prerokovanie platu starostu, 6. Zakladateľská zmluva regionálneho združenia – prerokovanie, 7. Návrh VZN 1/2012 o podmienkach užívania miestnych komunikácií v katastri obce Veľký Kýr.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.