Obec Veľký Kýr : Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

16.07.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie

okresu Nové Zámky

od 16. 07. 2019, 09:00 h do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 

  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

 
            > urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 
            > vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 
            > prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku,
 
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
 
pplk. Ing. Marek Zajíček
riaditeľ

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.