Obec Veľký Kýr : Upozornenie pre neznámych nájomcov hrobových miest

08.10.2012

Obec Veľký Kýr ako prevádzkovateľ miestnych cintorínov vyzýva nájomcov hrobových miest, ktorí nemajú s obcou Veľký Kýr uzatvorenú zmluvu na hrobové miesto, aby tak učinili do 31.12.2012. Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za prenájom hrobového miesta, inak im bude po zákonom stanovenej dobe, t. j. 3 roky - § 22 ods. 8 zákona o pohrebníctve hrobové miesto zrušené.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.