08.01.2018

Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená, že predali, kúpili, darovali pozemok, dom alebo byt, aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny do konca januára na OcÚ. Občania si svoju oznamovaciu povinnosť musia splniť aj v prípade, ak nastali zmeny skutočností, na základe ktorých sa vyrubuje poplatok za KO a DSO.

 

Edita Szárazová

správa daní a poplatkov, pokladňa, evidencia hrobových miest
tel. 035/69 25 087
e-mail: edita.szarazova@velkykyr.sk ; info@velkykyr.sk
 

Gizela Lőrincová

daň z nehnuteľností, SHR, sociálne veci, mzdy a personalistika
tel. 035/69 25 088
e-mail: gizela.lorincova@velkykyr.sk

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.