Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Miestne dane a poplatky

Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podať príslušnému správcovi dane Veľký Kýr v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2015.

Oznamy OcÚ / 13.01.2015 / Pokračovanie

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 10.6.2014 prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Budovateľská, Cetínska, Malá Pažiť, Námestie Sv. Jána, Pažiť, Petőfiho, Staničná, Sv. Kelemena, Veľká Pažiť, Železničná. Pre zobrazenie jednotlivých odberných miest si kliknite na Pokračovanie.

Oznamy OcÚ / 05.06.2014 / Pokračovanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 25. júla 2013 od 11: 00 hod. do odvolania z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Oznamy OcÚ / 25.07.2013 / Pokračovanie

Vyhlásenie výberového konania

Obec Veľký Kýr vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 1. júla 2013 o 12,00 hodine. Prihlášky možno doručiť osobne, alebo zaslať poštou v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa“.Termín a miesto výberového konania bude prihlásených uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Oznamy OcÚ / 07.06.2013 / Pokračovanie

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznamy OcÚ / 07.06.2013 / Pokračovanie

Upozornenie pre neznámych nájomcov hrobových miest

Obec Veľký Kýr ako prevádzkovateľ miestnych cintorínov vyzýva nájomcov hrobových miest, ktorí nemajú s obcou Veľký Kýr uzatvorenú zmluvu na hrobové miesto, aby tak učinili do 31.12.2012. Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za prenájom hrobového miesta, inak im bude po zákonom stanovenej dobe, t. j. 3 roky - § 22 ods. 8 zákona o pohrebníctve hrobové miesto zrušené.

Oznamy OcÚ / 08.10.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 02.10.2012 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Družstevná, Krátka a Malokýrska.

Oznamy OcÚ / 20.09.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 04.09.2012 v čase od 07:45 hod. do 14:15 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Budovateľská, Cetínska, Družstevná, Hámad, Malá Pažiť, Malokýrska, Nám. sv. Jána, Pažiť, Petőfiho, Staničná, Sv. Kelemena, Veľká Pažiť, Železničná. Dňa 05.09.2012 v čase od 7:45 hod. do 14:15 hod.: Apátska, Družstevná, Krátka, Malokýrska, Petöfiho, Staničná, Sv. Kelemena. Dňa 06.09.2012 v čase od 7:45 hod. do 15:15 hod.: Krátka, Malokýrska.

Oznamy OcÚ / 10.08.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 20.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Gaštanová, Hlavná, Mlynská, Nám. sv. Jána, Nitrianska, Železničná. V čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.: Cetínska, Hlavna, Mlynská, Ružová, Záhradná, Školská. Dňa 21.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.: Bernolákova, Hlboká, Nitrianska, Vinohradnicka. Dňa 22.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.: Malokýrska, Na Sihoti a od 11:00 hod. do 14:00 hod.: Na Sihoti, Novozámocká.

Oznamy OcÚ / 30.07.2012 / Pokračovanie

Predaj pozemku

Obec Veľký Kýr na základe uznesenia č. U-30/2012 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.07.2012, oznamuje občanom, že odpredáva časť parcely č. 495/1 kat. územie Veľký Kýr o výmere 45 m2 podľa geometrického plánu číslo 1553/O8 úradne overeného Ing. Michalom Muchom zo dňa 3.12.2007. V prípade záujmu sa môžete informovať a nahliadať do geometrického plánu č. 1553/08 na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Oznamy OcÚ / 24.07.2012 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 34 35 36 37 38 39 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.