Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznamy OcÚ / 07.06.2013 / Pokračovanie

Upozornenie pre neznámych nájomcov hrobových miest

Obec Veľký Kýr ako prevádzkovateľ miestnych cintorínov vyzýva nájomcov hrobových miest, ktorí nemajú s obcou Veľký Kýr uzatvorenú zmluvu na hrobové miesto, aby tak učinili do 31.12.2012. Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za prenájom hrobového miesta, inak im bude po zákonom stanovenej dobe, t. j. 3 roky - § 22 ods. 8 zákona o pohrebníctve hrobové miesto zrušené.

Oznamy OcÚ / 08.10.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 02.10.2012 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Družstevná, Krátka a Malokýrska.

Oznamy OcÚ / 20.09.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 04.09.2012 v čase od 07:45 hod. do 14:15 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Budovateľská, Cetínska, Družstevná, Hámad, Malá Pažiť, Malokýrska, Nám. sv. Jána, Pažiť, Petőfiho, Staničná, Sv. Kelemena, Veľká Pažiť, Železničná. Dňa 05.09.2012 v čase od 7:45 hod. do 14:15 hod.: Apátska, Družstevná, Krátka, Malokýrska, Petöfiho, Staničná, Sv. Kelemena. Dňa 06.09.2012 v čase od 7:45 hod. do 15:15 hod.: Krátka, Malokýrska.

Oznamy OcÚ / 10.08.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 20.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Gaštanová, Hlavná, Mlynská, Nám. sv. Jána, Nitrianska, Železničná. V čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.: Cetínska, Hlavna, Mlynská, Ružová, Záhradná, Školská. Dňa 21.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.: Bernolákova, Hlboká, Nitrianska, Vinohradnicka. Dňa 22.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.: Malokýrska, Na Sihoti a od 11:00 hod. do 14:00 hod.: Na Sihoti, Novozámocká.

Oznamy OcÚ / 30.07.2012 / Pokračovanie

Predaj pozemku

Obec Veľký Kýr na základe uznesenia č. U-30/2012 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.07.2012, oznamuje občanom, že odpredáva časť parcely č. 495/1 kat. územie Veľký Kýr o výmere 45 m2 podľa geometrického plánu číslo 1553/O8 úradne overeného Ing. Michalom Muchom zo dňa 3.12.2007. V prípade záujmu sa môžete informovať a nahliadať do geometrického plánu č. 1553/08 na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Oznamy OcÚ / 24.07.2012 / Pokračovanie

Upravené úradné hodiny

Na základe rozhodnutia starostu obce Veľký Kýr sú z dôvodu extrémnych teplôt až do odvolania upravené úradné hodiny na obecnom úrade nasledovne: pondelok (2.7.2012): do 12,00 hod., utorok - streda (3. a 4.7.2012): od 7,00 hod. do 14,00 hod., štvrtok (5.7.2012): štátny sviatok - zatvorené, piatok (6.7.2012): voľno. V súrnych prípadoch volajte na tel.č. 0905 / 316 880.

Oznamy OcÚ / 02.07.2012 / Pokračovanie

Výberové konanie

Obec Veľký Kýr, zastúpená starostom obce Miroslavom Dojčánom vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: Údržbár. Výberové konanie prebehne v dňoch od 2.7.2012 do 6.7.2012 na Obecnom úrade vo Veľkom Kýre. Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete doručiť na Obecný úrad do 2.7.2012. Žiadosť musí obsahovať stručný životopis, zoznam školení a kurzov, rozsah vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlá, prípadne iné dôležité informácie k posúdeniu Vašej žiadosti. 

Oznamy OcÚ / 14.06.2012 / Pokračovanie

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2012

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2012 (papier, plastové fľaše a sklo) : 4. júl 2012,18. júl 2012, 1. august 2012, 15. august 2012, 5. september 2012, 19. september 2012, 3. október 2012, 17. október 2012, 7. november 2012, 21. november 2012, 5. december 2012, 19. december 2012.

Oznamy OcÚ / 12.06.2012 / Pokračovanie

Tepelná elektráreň v obci Veľký Kýr

Vážení obyvatelia obce Veľký Kýr, je rok 2012. V našej obci žijeme už dlhší čas bez zásadných zmien. Rozlohou a počtom obyvateľov sme vždy patrili medzi najsilnejšie obce v regióne. Tento štatút sme časom potichu stratili. Susedné obce napredovali rýchlejšie ako my. Stratený čas sa však dobehnúť nedá len tak.

Oznamy OcÚ / 08.06.2012 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 29 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.