Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 5. marca 2016, starostovi obce Veľký Kýr: matrika@velkykyr.sk.

Oznamy OcÚ / 15.12.2015 / Pokračovanie

Parkovanie v priestoroch futbalového ihriska

Oznamujeme obyvateľom, že tento víkend počas Sviatkov všetkých svätých bude otvorený areál futbalového ihriska. Tento priestor môžu motoristi využiť na parkovanie pri návšteve starého cintorína v dňoch od 31.10.2015 do 2.11.2015.

Oznamy OcÚ / 31.10.2015 / Pokračovanie

Nové telefónne čísla OcÚ

Nové telefónne čísla. Od dnes, 28. 10. 2015 platia nové telefónne čísla. Zoznam telefónnych čísiel zamestnancov Obecného úradu nájdete pod sekciou Kontakt.

Oznamy OcÚ / 28.10.2015 / Pokračovanie

Bytový dom 6 bj. na ulici Hlavná

Obyvatelia nájomného bytu 6 bj. na Hlavnej ulici sa už cca 10 rokov sťažujú na zatekanie bytov. Nemožno sa ničomu čudovať, veď ani po 10 rokoch nie je dokončená izolácia na povale bytového domu. Za čo bol potom platený stavebný dozor a ako sa riešili sťažnosti nájomcov v minulosti v dobe, keď na bytový dom platila ešte záruka?

Oznamy OcÚ / 23.09.2015 / Pokračovanie

Výzva CEDRONU na vyplnenie anketových lístkov

Naša obec je od 26.03.2015 členom Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA, ktorý združuje celkom 19 samospráv – jedno mesto a 18 obcí, ktoré sa navzájom dotýkajú svojimi katastrálnymi územiami. V súčasnosti sa v rámci celého Mikroregiónu realizuje strategické plánovanie rozvoja s cieľom vytýčiť si ciele a vízie, ktoré chceme naplniť v najbližších 10 rokoch. Je to dôležité preto, aby sa naša obec pripravila na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Oznamy OcÚ / 01.06.2015 / Pokračovanie

Vyúčtovacie odpočty elektrickej energie

Vážení obyvatelia. Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie pre domácnosti a to nasledovne: 09.02.2015 a 10.02.2015 (pondelok a utorok) na uliciach: Jókayho, Budovateľská, Na Sihoti. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez ohľadu na zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.

Oznamy OcÚ / 05.02.2015 / Pokračovanie

Miestne dane a poplatky

Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podať príslušnému správcovi dane Veľký Kýr v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2015.

Oznamy OcÚ / 13.01.2015 / Pokračovanie

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 10.6.2014 prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Budovateľská, Cetínska, Malá Pažiť, Námestie Sv. Jána, Pažiť, Petőfiho, Staničná, Sv. Kelemena, Veľká Pažiť, Železničná. Pre zobrazenie jednotlivých odberných miest si kliknite na Pokračovanie.

Oznamy OcÚ / 05.06.2014 / Pokračovanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 25. júla 2013 od 11: 00 hod. do odvolania z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Oznamy OcÚ / 25.07.2013 / Pokračovanie

Vyhlásenie výberového konania

Obec Veľký Kýr vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 1. júla 2013 o 12,00 hodine. Prihlášky možno doručiť osobne, alebo zaslať poštou v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa“.Termín a miesto výberového konania bude prihlásených uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Oznamy OcÚ / 07.06.2013 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 28 29 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.