Obec Veľký Kýr : Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

11.04.2022

Obec Veľký Kýr vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Veľký Kýr.

podľa § 281 a nasl. zákona e. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ust § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľký Kýr.

1.) stavba rodinný dom so súpisným číslom 102 na pozemku parc. C-KN č. 66/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2 zapísaná na LV č. 1 kat.úz. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr

2.) pozemok zastavaný stavbou - parc. C-KN č. 66/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2' zapísaný na LV č. 1 kat.úz. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr

3.) priľahlý dvor - parc. C-KN č. 66/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2, zapísaný na LV č. 1 kat.úz. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Obce Veľký Kýr

4.) priľahlá záhrada - parc. C-KN č. 64/1, záhrada o výmere 268 m2, zapísaná na LV č. 1 vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr (spoluvlastnícky podiel 1/1) -- v súčasnosti užívaná nájomcom na základe nájomnej zmluvy s 2-ročnou výpovednou lehotou

Minimálna východisková cena nehnuteľnosti ako celku je22.500 EUR určená znaleckým posudkom č. 190/2021 znalkyňou Ing. Katarínou Pavlovičovou, Bizetova 17, 949 11 Nitra, ev. č. 912 683.

Lehota na podávanie súťažných návrhov: V zmysle pravidiel obchodnej verejnej súťaže najneskôr do 26.4.2022 do 12,00 hod. na adresu: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č 1, 941 07 Veľký Kýr

Prílohy: - súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže (pdf, 369 kB)

               - návrh kúpnej zmluvy (doc, 17 kB)

               - čestné prehlásenie navrhovateľa (doc, 12 kB)


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.