Obec Veľký Kýr : Oznámenie o strategickom dokumente

09.07.2019

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov

ÚZEMNÝ PLÁN - ZMENY A DOPLNKY č. 1/2018

OBEC VEĽKÝ KÝR, NOVOZÁMOCKÝ OKRES, NITRIANSKY KRAJ

OBSTARÁVATEĽ:

OBEC VEĽKÝ KÝR, Ing. Judita Valašková (starostka obce)

ZHOTOVITEĽ:

Ing. arch. Janka Privalincová, Nitra

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov                   obec Veľký Kýr

2. Identifikačné číslo 00 309 109

3. Adresa sídla           Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

Ing. Judita Valašková (starostka obce), 0915/200 801

osoba spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD obce

Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra, 0907 642 347, cubonovag@gmail.com

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie

Ing. arch. Janka Privalincová, Azalková 11, 949 01 Nitra, 0905 116 554, jprivalincova@gmail.com

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov

Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚP obce Veľký Kýr

2. Charakter

Dokument má miestny dosah (návrh ZaD č. 1/2018 platného územného plánu obce Veľký Kýr). Strategický dokument bude vypracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Územný plán obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. č. 85/2008 dňa 22.2.2008. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. U-60/2017 dňa 31.10.2017 o obstarávaní zmien a doplnkov.

3. Hlavné ciele

Hlavným cieľom dokumentu je aktualizácia ÚP v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Zmeny a doplnky ZaD č. 1/2018 majú za cieľ regulačne usmerniť spôsob využitia priestoru:

- plocha C4 - plocha je podľa platného ÚP určená na funkciu A1 bývanie v rodinných domoch; rieši sa zmena funkčného využitia územia na obchod, služby a verejnú zeleň

- plocha A2a - plocha je určená na funkciu A2 bývanie v rodinných domoch; rieši sa zmena priestorového usporiadania - posun trasy MK miestnej komunikácie, pôvodná funkcia zostáva

- plocha A6-1 - časť plochy je určená na funkciu A6 bývanie v rodinných domoch a časť plochy sa nachádza na jestvujúcich záhradách; rieši sa zmena priestorového usporiadania, kde pôvodná funkcia zostáva a zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- plocha A7-1 - plocha je určená na funkciu bývanie v bytových domoch, záhrady a verejná zeleň; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha A7-2 - plocha je určená na funkciu priemysel; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha A7-3 - plocha je určená na funkciu orná pôda; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch a ochrannú zeleň

- plocha A7-4 - plocha je určená na funkciu záhrady; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha B1a - plocha je podľa platného ÚP určená na funkciu bývanie v bytových domoch a záhrady; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha B2a - plocha je určená na funkciu záhrady; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha B3a - časť plochy je určená na funkciu E2 výroba a sklady a E1 poľnohospodársky dvor (výroba a sklady); rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch a ochrannú zeleň

- plocha B4a - plocha je podľa platného ÚP určená na funkciu záhrady; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha B4b - plocha je podľa platného ÚP určená na funkciu záhrady; rieši sa zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- plocha E11 - plocha je podľa platného ÚP určená na funkciu poľnohospodárska výroba; rieši sa zmena funkčného využitia územia na odpadové hospodárstvo - zberný dvor, kompostáreň

- plocha E12 - plocha je podľa platného ÚP určená na funkciu NDV nelesnej drevinovej vegetácie; rieši sa zmena funkčného využitia územia na technickú infraštruktúru - ČOV čistiareň odpadových vôd

- plocha E13 - plocha je určená na funkciu orná pôda; rieši sa zmena funkčného využitia územia na poľnohospodársku výrobu a agroturistiku

4. Obsah (osnova). Strategický dokument bude vypracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 1/2018 obce Veľký Kýr sa člení na textovú a grafickú časť: TEXTOVÁ ČASŤ - Smerná časť, Záväzná časť

GRAFICKÁ ČASŤ - výkresy:

1.  Širšie vzťahy

2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania správneho územia 2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia

3. Záväzná časť riešenia, verejnoprospešné stavby

4. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

5a. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva a jeho zariadení

5b. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - návrh koncepcie riešenia energetiky

6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability

7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

ZaD č. 1/2018 nebudú obsahovať variantné riešenia, nakoľko zmeny a doplnky sa v zmysle § 31 stavebného zákona spracúvajú ako návrh územnoplánovacej dokumentácie.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

- Návrh ZaD č. 1/2018

- Oznámenie o spracovaní strategického dokumentu

- Prerokovanie

- Čistopis ZaD č. 1/2018, výsledok schvaľovacieho procesu ZaD, termín ukončenia 09/2019

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

ZaD č. 1/2018 budú tvoriť samostatnú prílohu k Územnému plánu obce Veľký Kýr, sú v zásadných veciach v súlade so zadaním pre Územný plán obce. Záväzným podkladom pre ZaD č. 1/2018 obce je Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (ÚP R NK) 2012 a ZaD č. 1/2015.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.

Územný plán obce podľa § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Z.z., schvaľuje obec Veľký Kýr.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie obecného úradu obce Veľký Kýr.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy

Obstaranie ZaD obce si vyžiadala zmena vo funkcii využitia územia a zmena priestorového usporiadania.

2. Údaje o výstupoch

Výstupy z riešenia ZaD obce budú formulované v záväznej časti ZaD, ktorou sa dopĺňa záväzná časť platného územného plánu obce Veľký Kýr. Záväzná časť bude vyhlásená VZN.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladá sa, že územný plán nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Realizácia jednotlivých činností musí byť riešená v ďalších dokumentoch (územné a stavebné konanie), pri ktorých sa zhodnotia vplyvy a súlad s legislatívnými predpismi.

- priame vplyvy - urbanistický rozvoj územia obce, rozšírenie zastavaného územia, nárast počtu obyvateľov obce, nároky na nové trasy a zariadenia dopravy a technického vybavenia

- nepriame vplyvy - nevyhnutné vplyvy urbanizovaného prostredia s navrhovaným funkčným využitím Pri spracovaní dokumentácie sa bude citlivo pristupovať k riešenému územiu, budú zhodnotené komplexne vzťahy k životnému prostrediu a riešené opatrenia na ich zlepšenie. Budú stanovené príslušné regulatívy na vylúčenie negatívnych vplyvov dopadu urbanizácie na životné prostredie v pôsobnosti a kompetencii územného plánovania a opatrenia na eliminovanie možných dopadov na kvalitu životného prostredia.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

V súvislosti so schválením navrhovaného strategického dokumentu sa nepredpokladá vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie

V rámci územia obce nie sú vymedzené chránené územia prírody.

Nachádzajú sa tu prvky regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability:

- rBC Lužný les rieky Nitry - biocentrum regionálneho významu lužný les rieky Nitry

- rBK Rieka Nitra s brehovými porastmi - biokoridor regionálneho významu, tvorí ho vodný tok s brehovými porastmi

- mBC1 - biocentrum miestneho významu, tvorené je vodnou plochou, plochou NDV a trvalých trávnych porastov

- mBC2 - biocentrum miestneho významu, tvorené je lesnými porastmi a plochou ornej pôdy

- mBK Stará Nitra - biokoridor miestneho významu, tvorí ho vodný tok s brehovými porastmi

Okrajová časť plochy E12 - navrhovaná ČOV - bude zasahovať do interakčného prvku plošného. V okolí areálu ČOV je navrhované pásmo izolačnej zelene šírky 10m. Väčšiu časť plochy v súčasnosti tvorí NDV nelesná drevinová vegetácia, ktorú je navrhované ponechať, prípadne prebierkou vybrať a dosadiť pôvodné autochtónne druhy drevín.

Plocha B3a - bývanie - sa nachádza v blízkosti poľnohospodárskeho družstva, preto sa navrhuje pásmo hygienickej ochrany PHO 50m od oplotenia areálu, v PHO je navrhovaná výsadba zelene - interakčný prvok plošný -čím sa čiastočne eliminujú nežiaduce negatívne vplyvy na bývanie.

Plocha A7-3 - bývanie - sa nachádza v dotyku ornej pôdy, preto sa navrhuje pásmo ochrannej zelene -interakčný prvok plošný - čím sa čiastočne eliminujú nežiaduce negatívne vplyvy na bývanie. Na vedľajšej ploche sa nachádza nižšie položený terén, ktorý je trvalo zamokrený, preto sa tu navrhuje ochranná zeleň - interakčný prvok plošný.

Žiadna iná z ostatných riešených plôch nezasahuje do prvkov ÚSES. Plochy pre výsadbu zelene v ostatných plochách sú vyčlenené v dopravných priestoroch navrhovaných miestnych komunikácií.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Nie sú známe. Realizácia jednotlivých činností bude riešená v ďalších stupňoch (územné a stavebné konanie), pri ktorých sa zhodnotia ich vplyvy na životné prostredie, je možné predpokladať len bežné riziká vplyvu na riešené územie.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice

Žiadne vplyvy na životné prostredie nepresahujú štátne hranice.

 

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení

Zainteresovanú verejnosť predstavujú obyvatelia obce Veľký Kýr, vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území obce, fyzické a právnické osoby a občianske združenia.

2. Zoznam dotknutých subjektov

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie sú:

1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

2. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika 39, 823 05 Bratislava

3. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

4. OÚ Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

5. OÚ Nitra, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

6. OÚ Nové Zámky, Odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

7. OÚ Nové Zámky, Odbor CD a pozemných komunikácií, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

8. OÚ Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

9. OÚ Nové Zámky, Odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská 13, 940 02 Nové Zámky

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 02 Nové Zámky

12. Obec Rastislavice, č. 27, 941 08 Rastislavice

13. Obec Komjatice, Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice

14. Obec Vinodol, č. 473/29, 951 06 Vinodol

15. Obec Veľký Cetín, Kostolná 1, 951 05 Veľký Cetín

16. Obec Branč, Hlavné námestie 1, 951 13 Branč

17. Obec Štefanovičová, č. 75, 951 15 Mojmírovce

 

3. Dotknuté susedné štáty

Spracovaním ÚP obce nebudú dotknuté štáty susediace so Slovenskou republikou.

 

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia

- CD obsahuje: Oznámenie o SD, ZaD č. 1/2018

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu

- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (ÚP R NK) 2012 a ZaD č. 1/2015

- Územný plán obce Veľký Kýr r. 2008

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Nitra 19.6.2019

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia

Ing. arch. Janka Privalincová

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka

Ing. Judita Valašková (starostka obce)

 
 
 

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.