Obec Veľký Kýr : Oznam

26.08.2020

Novelizáciou zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa od roku 2018 sprísnili podmienky likvidovania obsahu domových žúmp, pričom zákon jednoznačne zadefinoval spôsob likvidovania ich obsahu, aj podmienky dokladovania likvidácie.

Vážení občania! Novelizáciou zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa od roku 2018 sprísnili podmienky likvidovania obsahu domových žúmp, pričom zákon jednoznačne zadefinoval spôsob likvidovania ich obsahu, aj podmienky dokladovania likvidácie tým, že orgán štátnej vodnej správy má právo požadovať  od domácností doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Pre účely kontroly musia disponovať týmito dokladmi obidve strany.

Dávame Vám do pozornosti, že ak domácnosť nepreukáže zneškodnenie splaškovej vody zo svojej žumpy, podľa  § 77 ods. 1 písm. p) zákona o vodách môže obec alebo Okresný úrad ŽP uložiť pokutu do 165 eur. Zároveň aj za protizákonné vypúšťanie splaškovej  vody z domovej žumpy do povrchových alebo podzemných vôd môže správny orgán uložiť pokutu do 100 eurpodľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona o vodách.

Nakoľko sa z času - na čas objavuje aj na území našej obce nelegálne ťahanie obsahu žúmp do odvodňovacích járkov obce, upozorňujeme Vás, že podľa uvedených ustanovení zákona bude obec nútená robiť kontroly dokladov o likvidovaní splaškovej vody, preto si vo vlastnom záujme uchovajte tieto doklady, aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam a pokutám.

................................................................................................................................

Ďalej upozorňujeme, že podľa § 61 ods. 4 písm. f.) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je hlavne v letnom obdobíprísne zakázané vypaľovanie trávy, buriny, konárov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pripomíname, že za porušenie tohto ustanovenia zákona hrozí fyzickej osobe pokuta do 331 eur.

Obec poskytla domácnostiam na likvidáciu bioodpadu 600 litrovékompostréry, umožňuje možnosť likvidovania záhradného bioodpadu na zbernom dvore Kačín a ponúka možnosť zhromažďovať bioodpad aj vo veľkokapacitných kontajneroch na území obce. Napriek tomu, že sa snažíme vychádzať v ústrety týmito možnosťami, aby sa záhradný odpad nespaľoval, niektorí netolerantní občania vkladajú do rozložených kontajnerov plasty a komunálny odpad, čím nám sťažujú prácu a snahu o pomoc.

Využite preto ekologické možnosti likvidácie záhradného odpadu a nespaľujte ho protizákonným spôsobom, aby ste chránili svoje zdravie, životné prostredie a šetrili Vašu peňaženku!


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.