Obec Veľký Kýr : Do pozornosti majiteľov nehnuteľností ul. Sv. Kelemena

05.10.2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pobočka Nové Zámky, ako investor líniovej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu – Veľký Kýr“ (vodovodná prípojka ulice Sv. Kelemena) žiada vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí prejavili záujem o zriadenie vodovodnej prípojky

a boli zahrnutí do spoločného povolenia, aby sa dostavili k svojim nehnuteľnostiam dňa 7. 10. 2021 (vo štvrtok) o 10,00 hod. za účelom vytýčenia miesta pripojenia domovej prípojky k verejnej časti vodovodu povereným zamestnancom investora.

 

Szt. Kelemen utcai ingatlantulajdonosok figyelmébe

A Nyugatszlovákiai vízművek Érsekújvár-i vállalata, mint a Szt. Kelemen utcai vízvezeték kivitelezője, kéri a Szt. Kelemen utcai ingatlantulajdonosokat, akik kérvényezték a vízvezeték bevezetését és szerepelnek a közös kivitelezési engedélyben, hogy jelenjenek meg 2021. október 7-én (csütörtök) 10,00 órakor a telkükön, ahol a vízművek munkatársai kijelölik a csatlakozási pontokat a fővezetékhez.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.