Obec Veľký Kýr : Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

20.04.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie územného obvodu okresu Nové Zámky od 20.4.2020, 10:00 h do odvolania.

OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V NOVÝCH ZÁMKOCH                                  Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
 
ORHZ-NZ1 -101/2020
 
 
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade s § 21 písm. o) zákona 5. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
VYHLASUJE
 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
 
pre celé územie územného obvodu okresu Nové Zámky
 
od 20. 04. 2020,10:00 h do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
 
> fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 
> vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 
> zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 
> spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme alebo na iných miestach v celom územnom obvode okresu, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
 
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä;
 
> zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; píé osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 
> zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 
> udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 
> prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 
urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku,
 
> vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
 
 
pplk. Ing. Marek Zajíček
riaditeľ
 

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.