29.07.2016

Aktualizované - Informácia obce k téme komunálneho odpadu. Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu a zníženie frekvencií jeho vývozu vyvolalo v obci prirodzenú reakciu občanov na tento dlhoročne zanedbávaný a zakrývaný problém. Z vyše 10-ročného „prepychu“ sa veľmi ťažko prechádza do reality!

Informácia obce k téme komunálneho odpadu

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu a zníženie frekvencií jeho vývozu vyvolalo v obci prirodzenú reakciu občanov na tento  dlhoročne zanedbávaný a zakrývaný problém.

Z vyše 10-ročného „prepychu“ sa veľmi ťažko prechádza do reality!

Doteraz nikto z občanov počas 10-ročného obdobia nemal ani len tušenie o tom, ako to vyzerá v skutočnosti s odpadovým hospodárstvom našej obce. Je to oblasť veľmi háklivá – nepopulárna, je to zároveň celospoločenský, ba celosvetový problém, pred ktorým vo Veľkom Kýre dlhé roky zakrývali oči aj predchádzajúce vedenia obce.  

To, že vyše 10 rokov platili občania našej obce neprimerane nízke poplatky za odvoz komunálneho odpadu, ktoré nepokrývali výdavky obce za skutočný odvoz odpadov ani z polovice, bolo protizákonné. Rovnako protizákonné  zo strany obce bolo doplácanie tohto rozdielu z rozpočtu obce.  V zmysle starého, aj novelizovaného zákona o odpadoch sa musia v obci stanoviť za zber odpadu pre fyzické a právnické osoby také poplatky, aby boli vykryté náklady, ktoré obci vznikajú v súvislosti so zberom a likvidáciou odpadov. V našej obci toto ustanovenie zákona dlhé roky nebolo dodržané.

Napriek tomu, že triedenie odpadov prebieha v našej obci už vyše 10 rokov, komunálneho odpadu neubúdalo, dokonca ho bolo viac. Pritom však obec Veľký Kýr  s najvyšším množstvom komunálneho odpadu bola doteraz jediná v okrese Nové Zámky a čiastočne aj v okrese Komárno, kde sa zber komunálneho odpadu napriek tomu uskutočňoval týždenne. Vo všetkých ostatných obciach okresu (aj v susedných obciach z okresu Nitra: Branč, Vinodol, Veľký Cetín ....) sa komunálny odpad likviduje už niekoľko rokov v dvojtýždňových intervaloch, pričom poplatky aj oveľa menších obcí sa pohybovali nad 10 €/osobu! Je prirodzená reakcia každej ekonomicky hospodáriacej obce, kde sa hospodári v zmysle zákona o odpadoch podporujúceho oddeľovanie druhotne využiteľných zložiek z odpadu, aby samotného komunálu bolo čo najmenej, aby systém zberu a výber poplatkov nastavila tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Je dokázané, že ak domácnosť zo svojho odpadu poctivo oddeľuje plasty, papier, sklo, tetrapaky, kuchynský a biologický odpad, dvojtýždňový interval vývozu 110-120 litrových smetných nádob je reálny a postačujúci.

Z dôvodu, aby predchádzajúce vedenia našej obce nestratili na svojej popularite za zavedenie sprísnených podmienok zberu odpadu (zvýšením poplatkov a znížením intervalov vývozu odpadu), problém odpadov radšej neriešili, i keď o jej vážnosti vedeli. Bolo iba otázkou času, kedy  problém odpadov našej obce musel byť riešený. Toto vážne rozhodnutie a zodpovednosť na seba prevzalo terajšie vedenie aj s vedomím, že občanom sa tieto radikálne zmeny nebudú pozdávať a vyvolá to búrlivé reakcie.

Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky likvidovala náš komunálny odpad doteraz iba na základe objednávky – to znamená, že hneď na začiatku ich pôsobenia v našej obci mala byť zo strany obce vypísaná verejná súťaž na výber zberovej spoločnosti, čo  nebolo žiaľ bývalým vedením uskutočnené.

Aby sme dali tieto veci na poriadok, naším prvým krokom bolo  vypísanie verejného obstarávania na výber zberovej spoločnosti a z tohto polročného procesu vzišiel ako víťaz spoločnosť ENVI GEOS Nitra, ktorá bude zabezpečovať likvidáciu komunálneho a triedeného odpadu od augusta t.r. Podmienky verejnej súťaže boli stanovené na základe prepočtov minulých rokov a popri zvýšení poplatkov za odvoz odpadu bolo nutné zároveň znížiť aj frekvenciu vývozov.

Je to ten nepríjemný jav, ktorý je dôsledok už spomínaného dlhoročného populistického zakrývania tohto problému.Samozrejme, že po dlhoročne zaužívaných zlozvykoch sa ťažko prijímajú sprísnené podmienky, aj keď  sú nevyhnutné.

Vzniknuté radikálne zmeny  vyvolávajú v občanoch nepríjemné pocity;  na sociálnych sieťach sa vypisujú nepravdy a dohady, vedenie obce sa však tento problém rozhodlo riešiť v spoločnom kroku naraz, pričom je potrebné si uvedomiť, že súčasný nový poplatok za odvoz odpadu ešte stále nepokrýva náklady na odpadové hospodárstvo obce.   

Naším cieľom je propagovať nutnosť triedenia odpadov. Samozrejme je to nemožné bez kladného prístupu občanov. Ak budú domácnosti riadne oddeľovať triedené zložky a nebudú dávať do zberných nádob biologický odpad, komunálneho odpadu, za likvidáciu ktorého platíme, bude menej.  Triedené zložky odpadu bude zberová spoločnosť odvážať spred domácností podľa stanoveného harmonogramu. Do vriec s plastovými fľašami sa budú môcť dávať aj tetrapakové obaly z nápojov a od mlieka a zberová spoločnosť odvezie z domácností aj vyložený plastový odpad (rozbité plastové vedrá, nábytok, čistú fóliu ....).

Je potrebné si teda uvedomiť, že za triedený odpad sa neplatí – je to zdarma, vývoz záhradného odpadu na zberný dvor je taktiež bez poplatku.  Preto je dôležité, aby v našich zberných nádobách bolo iba to, čo sa nedá druhotne využiť.  Žiadame preto občanov, aby k triedeniu odpadov pristupovali zodpovednejšie, aby nehádzali všetok svoj odpad do jednej nádoby, ale ho oddeľovali do 3-4 vriec. Zákon o odpadoch určuje každý rok vyššie množstvá vytriedeného odpadu na osobu, preto je naším cieľom zvýšenie separácie. Snažme sa o to, aby sme mali radšej  5 vriec vytriedeného odpadu a iba jednu poloprázdnu zbernú nádobu!  Ak sa v našej obci dosiahne tento stav, môžeme si povedať, že sme spravili pre naše zdravie  a spoločnosť všetko, čo bolo v našich silách.

Za Váš kladný prístup ďakujeme a veríme, že to spoločne dokážeme!


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.