Obec Veľký Kýr : Ako správne nakladať s odpadom

12.12.2018

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV / NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný obal" treba odovzdať v mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke. Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení. Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia odpadu z obalu. Grafické značky znázorňujúce, že obal je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Grafická značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?

Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad. Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t.j. v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom mieste. Správnym nakladaním z použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť olovo, nikel a kadmium. Grafická značka, ktorá označuje že batéria a akumulátor nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ale do systému „oddeleného zberu".

Čo je to triedený zber komunálneho odpadu a prečo je potrebné odpady triediť?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedený zber je zber vytriedených odpadov (pre obalové aneobalové výrobky) - papier, sklo, plasty, VKM/viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Triedením komunálneho odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku spoločnosti, čo prinesie výhody vo forme environmentálnych, ekonomických ale aj sociálnych pozitív a benefitov. Možno z nich spomenúť nasledovné:

Environmentálne výhody triedenia odpadu  triedeným zberom je možné vracať druhotné suroviny späť do výrobného procesu, t.j. ťažiť a získavať menej prvotných surovín (ich náhrada alternatívnymi - z procesov recyklácie a pod.),  menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,  budovať menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),  spotrebovávať menšie množstvo energie.

Ekonomické výhody triedenia odpadu triedeným zberom je možné výhodnejšie a lacnejšie vyrábať určitú skupinu výrobkov,  šetrí sa spotreba energie a vstupných materiálov, čo má za následok zníženie nákladov na vstupy,  zlacnenie procesu výroby ako aj celkovej ceny vyrobených výrobkov,  menšie investície do foriem a infraštruktúry ohľadom zneškodňovania odpadov,  menšie, resp. žiadne poplatky za skládkovanie, resp. iné zneškodňovanie.

Sociálne výhody triedenia odpadu pomocou triedeného zberu a jeho infraštruktúry je možné zvyšovať zamestnanosť v regiónoch,  zabezpečením triedeného zberu sa neustále bude zlepšovať kvalita životného prostredia pre ľudí a to vovšetkých jeho zložkách (voda, pôda, ovzdušie a organizmy),  zabezpečenie lepšieho a kvalitnejšieho života ako aj životného prostredia pre naše budúce generácie,  triedením a zberom komunálnych odpadov súčasne dochádza k environmentálnej výchove občanov.

 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/

OZV ELEKOS je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.

Čo pre vašu obec zabezpečuje OZV ELEKOS v spolupráci so svoji partnermi?

OZV ELEKOS v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi (vašou obcou a zberovou spoločnosťou) financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky) vo vašej obci (v ktorej zodpovedá za vyhradené prúdy triedených odpadov). Jedná sa o zber triedených zložiek komunálnych odpadov a ich následné zhodnotenie (prostredníctvom oprávnených organizácií).

Od 1. 7. 2016 tak náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto náklady znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Priamo vo vašej obci OZV ELEKOS teda zabezpečuje triedený zber nasledovných komodít -triedených zložiek komunálnych odpadov:

Papier Kovy resp. kovové obaly

Plasty VKM -viacvrstvové kombinované materiály

Sklo

 

OZV ELEKOS apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoria menej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane.

OZV ELEKOS zabezpečuje pre zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre zvyšovanie ich povedomia o opatreniach potrebných pre predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k nimi používaným výrobným technológiám, množstvu/veľkosti používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.

 

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?

Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.  Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.

Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný - nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.

Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005 /I./ a po 13. auguste 2005 /II./.

Grafická značka označuje, že takýto elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad.

 

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.